کارگاه آموزشی - پنجشنبه بیستم آذر 1393
CD هفتم و هشتم - یکشنبه سیزدهم مهر 1393
لوح فشرده جدید کتاب هفتم و هشتم - شنبه هشتم شهریور 1393
بسته جديد التاليف هشتم - چهارشنبه هشتم مرداد 1393
حق عضویت سال 93 - چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393
نمونه سوال پایه هفتم درس های 4 - 1 - یکشنبه دهم آذر 1392
صورت جلسه مجمع عمومی - جمعه هفدهم آبان 1392
کنفرانس LDP 2015 - پنجشنبه بیست و ششم اردیبهشت 1392
تاییدیه کتاب های کار انجمن - دوشنبه سوم مهر 1391
آدرس پستی و شماره حساب انجمن - جمعه بیست و پنجم اسفند 1391
هیئت مدیره و بازرسین - دوشنبه دوازدهم دی 1390
اساسنامه - جمعه یازدهم آذر 1390
فرم عضویت - سه شنبه هجدهم مرداد 1390