Khuzestan English Language Teachers Association انجمن علمی معلمان زبان انگلیسی خوزستان - اساسنامه
باسمه تعالي «اساسنامه انجمن علمي آموزشي معلمان زبان انگليسي استان خوزستان» ماده1: انجمن علمي آموزشي معلمان زبان انگليسي استان خوزستان، كه در اين اساسنامه از آن به نام انجمن ياد مي‌شود. ماده2: انجمن غيرانتفاعي و غير سياسي بوده و فقط در زمينه پژوهشي و آموزشي فعاليت مي‌نمايد و اعضاي آن به نام انجمن، حق فعاليت سياسي و يا وابستگي به احزاب و گروه‌هاي سياسي را ندارند. ماده 3: از تاريخ ثبت اين انجمن، رئيس شوراي اجرايي يا دبير آن داراي شخصيت حقوقي بوده و نماينده قانوني انجمن است. ماده 4: مدت فعاليت انجمن از تاريخ تصويب اساسنامه، نامحدود مي‌باشد. ماده 5: انجمن ملزم به رعايت قوانين جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد. ماده 6: دفتر مركزي انجمن در شهرستان اهواز بوده و در صورت نياز با صلاحديد هيات مديره و تصويب مجمع عمومي انجمن مي‌تواند در ساير مناطق استان شعبه‌، دفتر يا نمايندگي داير نمايد. ماده 7: انجمن به منظور نيل به هدف‌هاي زير تشكيل مي‌شود: الف) ايجاد و تحكيم وحدت و هماهنگي بين دبيران زبان انگليسي براي رسيدن به اهداف عاليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، در زمينه آموزشي و پژوهشي. ب) كوشش در جهت بالا بردن سطح دانش و اطلاعات دبيران زبان انگليسي و آشنا كردن دبيران زبان انگليسي با تازه‌ترين روش‌هاي آموزشي و تشويق و ترغيب دبيران شركت در امر پژوهشي. پ) ايجاد زمينه همكاري و ارتباط بيشتر و ايفاي نقش مشورتي- علمي . . . با سازمان آموزش و پژوهش استان، دانشگاه‌ها و ساير اداره‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات علمي داخل و خارج كشور و ساير انجمن‌هاي علمي كه به نحوي در پيشبرد و به ثمر رساندن اهداف انجمن مؤثرند. ت) حمايت اصلي و منطقي از دبيران زبان انگليسي و ارشاد و راهنمايي آنان در جهت پيشگيري و ارشاد و راهنمايي آنان در جهت پيشگيري از تخلفات احتمالي براي حراست از قداست شغل معلمي. ج) فراهم آوردن زمينه‌هاي لازم جهت رفع نيازهاي علمي، اعضاء با رعايت قوانين و مقررات موضوعه. چ) تهيه، تدوين و انتشار كتب و نشريه‌هاي علمي و خبرنامه‌ها و جزوه‌ها و همكاري در تشكيل يا برگزاري گردهمايي و سمينارهاي علمي و آموزشي و دوره‌هاي كوتاه مدت براي دبيران و دانش‌آموزان. خ) بزرگداشت، تجليل و قدرداني از دبيران زبان انگليسي پيش‌كسوت و ممتاز و فعال كه به نحوي خدمات برجسته‌اي در پيشبرد هدف‌هاي انجمن و آموزش زبان انگليسي انجام داده‌اند. د) تاسيس و راه‌اندازي و  اداره‌ مدارس غير انتفاعي در مقاطع مختلف تحصيلي اعم از دوره آمادگي و دبستان، راهنماي تحصيلي، متوسطه، هنرستان و پيش‌دانشگاهي با رعايت نظام جديد آموزشي كشور. ذ) داير نمودن كلاسهاي تقويتي و آمادگي كنكور و ايجاد آموزشگاههاي علمي آزاد و تاسيس آموزشگاههاي آموزش زبان خارجه. ر) اجاره و خريد و ساخت و ساز فضاهاي مناسب جهت انجام فعاليتهاي آموزشي و پرورشي و رفاهي و تهيه و تدارك امكانات و تجهيزات ضروري آموزشي از قبيل وسايل كمك آموزشي و تكنولوژي آموزشي و غيره. ماده 8: طرح‌ها، برنامه‌ها  و ساير اقداماتي كه در اساسنامه پيش بيني شده و به نحوي با وظايف يكي از وزارتخانه‌ها و يا سازمان‌هاي دولتي ارتباط دارد، پس از كسب مجوز از وزارتخانه و يا سازمان دولتي ذي ربط، انجمن آن را به مرحله اجرا در خواهد آورد.   فصل دوم: عضويت ماده 9: انجمن چهار نوع عضويت دارد كه عبارتند از: پيوسته، وابسته، افتخاري و مؤسساتي. الف) عضويت پيوسته‌: شامل كساني است كه داراي مدرك فوق ديپلم يا بالاتر در رشته زبان انگليسي بوده و كارمند رسمي و آموزش و پرورش مي‌باشند. اين افراد حق رأي داشته و اعضاي اصلي محسوب مي‌شوند. ب) عضوت وابسته: شامل دانشجويان رشته زبان انگليسي و دبيران نبوده باشد و به مدت حداقل 5 سال به تدريس زبان انگليسي اشتغال داشته باشند. پ) عضويت افتخاري: شامل افرادي است كه به پيشبرد هدف‌هاي انجمن كمك‌هاي مؤثر، ارزنده و قابل توجهي كرده باشند. همكاران غير استاني با پيشنهادات هيأت مديره و تصويب مجمع عمومي به عضويت افتخاري انجمن در مي‌آيند. ت) عضويت مؤسساتي: شامل سازمان‌ها، شركت‌ها و انجمن‌هاي علمي و غير علمي كه در زمينه‌هاي علمي و پژوهشي و . . . فعاليت داشته علاقمند به پيشبرد هدف‌هاي انجمن باشند. تبصره1: پذيرش كليه عضويت‌ها بايد به تصويب هيأت مديره برسد. تبصره2: هيأت مديره مي‌تواند در مورد عضويت پيوسته اعضاي وابسته كه از طرف سه عضو پيوسته به خاطر خدمات، تحقيقات ارزنده يا تلاش در پيشبرد اهداف انجمن پيشنهاد شده است، تصميم بگيرد. تبصره3: اعضاي موسساتي همانند عضو وابسته انجمن مي‌باشد. ماده 10: منابع تامين هزينه‌هاي انجمن به قرار زير است: 1) حق عضويت. 2) كمك‌هاي ماده علاقه‌مندان و مؤسسات و سازمانهاي رسمي كشور و بطور خاص سازمان آموزش و پرورش. 3) فروش نشريات و انتشارات. 4) عقد قراردادهاي تحقيقاتي و آموزشي. 5) همكاري در تأليف و انتشار آثار علمي. تبصره1: هر يك از اعضاي پيوسته، وابسته، افتخاري و مؤسساتي سالانه مبلغي كه ميزان آن طرف شوراي اجرايي تعيين خواهد شد، به عنوان عضويت، به صندوق انجمن پرداخت خواهند كرد. تبصره2: عدم پرداخت حق عضويت، حداكثر به مدت يك سال پس از آخرين پرداخت، به منزله استعفاي عضو تلقي خواهد شد. تبصره3: درآمد و هزينه سالانه انجمن در دفاتر انجمن ثبت و بيلان آن در پايان هر سال مالي كه آخر اسفند ماه هر سال مي‌باشد. پس از تصويب در مجمع عمومي به مراجع ذي صلاح ارائه خواهد شد. تبصره4: پرداخت حق عضويت هيچ گونه حق و ادعايي را نسبت به دارايي انجمن براي عضو ايجاد نمي‌كند. تبصره5: شوراي اجرايي انجمن مي‌تواند تمام يا درصدي از حق عضويت افرادي را كه كمك‌هاي علمي يا پژوهشي يا تحقيقاتي به انجمن كرده‌اند تخفيف دهد. ماده11: عضويت اعضا در هر يك از موارد زير خاتمه مي‌يابد: الف) استعفاي كتبي. ب) عدم پرداخت حق عضويت سالانه طبق تبصره 2. ماده 10 پ) تخلف و عدول از اصول و مشي مورد قبول انجمن. ت) هر گونه كار موازي با فعاليتهاي انجمن. ث) هر گونه همكاري با نهادها و موسسات خارجي در زمينه‌هاي آموزش زبان انگليسي بدون هماهنگي و استعلامهاي لازم در چارچوب نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و وزارت آموزش و پرورش. تبصره1، تاييد خاتمه عضويت هر يك از اعضا با هيات مديره است.   فصل سوم: اركان انجمن ماده12: اركان انجمن، شامل: 1- مجمع عمومي، 2- هيأت مديره (شوراي اجرايي) و 3- بازرسان، مي‌باشد. تبصره1: در صورت نياز، انجمن‌ مي‌تواند تشكيل دبيرخانه دهد، كه رئيس هيأت مديره به نام دبير انجمن انتخاب شده و دبيرخانه زير نظر و با مسئوليت دبير انجمن اداره مي‌شود و دبير انجمن با رعايت مواد اساسنامه مؤظف به اجراي تصميمات هيأت مديره است. مجمع عمومي ماده 13 مجمع عمومي از گردهمايي اعضاي پيوسته، به دو صورت عادي و فوق‌العاده تشكيل مي‌شود و اعضاي وابسته و افتخاري بدون داشتن حق رأي مي‌توانند در مجمع عمومي شركت كنند.    ماده 14: جلسات مجمع عمومي عادي، با حضور نصف به علاوه يك اعضاء از رسميت داشته و تصميمات آن با اكثريت آرا، كه همان نصف به علاوه يك حاضرين در جلسه مي‌باشد، معتبر خواهد شد. تبصره1: مجمع عمومي عادي هر سال يك بار، با اطلاع قبلي، تشكيل خواهد گرديد. تبصره2: دعوت براي مجمع عمومي حداكثر دو ماه و حداقل پانزده روز قبل از  تشكيل به نحو مقتضي بايد به اطلاع اعضاء برسد. ماده 15: وظايف مجمع عمومي عادي عبارتند از: 1- انتخاب اعضاي هيأت مديره و بازرسان (در صورت انقضاي دوره خدمات هيأت). 2- استماع و رسيدگي به گزارش سالانه هيأت مديره و بازرسان و تصويب پيشنهاد آنان. 3- تعيين خط مشي كلي انجمن 4- تعيين ميزان حق عضويت سالانه و تصويب ترازنامه مالي و بودجه انجمن در سال گذشته و سال آتي انجمن. 5- تعيين روزنامه محلي كثيرالانتشار جهت درج آگهي‌ها و دعوت‌ نامه‌هاي انجمن. 6- ايجاد يا انحلال شعبه، دفتر يا نمايندگي در مناطق ديگر استان. 7- تصويب تغييرات در مفاد اساس نامه.   مجمع عمومي فوق‌العاده ماده16: مجمع فوق‌العاده، مشابه مجمع عمومي عادي، با شرايط زير تشكيل مي‌گردد. 1- با درخواست هيأت مديره يا بازرسان. 2- با درخواست كتبي يك سوم از اعضاي اصلي. تبصره 1: تصميمات مجمع عمومي فوق العاده، با حداقل دو سوم آراي موافق از تعداد حاضرين در جلسه معتبر خواهد بود. تبصره 2: يك سوم اعضاي پيوسته مي‌توانند خود مستقيماً اقدام دعوت مجمع عمومي فوق العاده نمايند به شرط اينكه هيات مديره و نيز بازرس انجمن به تقاضاي كتبي آنها در مدت يك ماده بعد از ارائه تقاضاي تشكيل مجمع فوق العاده جواب منفي يا جواب نداده باشند و بايد در آگهي دعوت خود به تشكيل مجمع به عدم اجابت در خواست خود توسط هيات مديره و بازرس تصريح نمايند. تبصره3: در صورت تحقق تبصره2 دستور جلسه مجمع فوق العاده فقط موضوعي خواهد بود كه در تقاضا نامه ذكر شده است و هيات رئيسه مجمع از ميان اعضاء همانند ماده 19 انتخاب خواهد شد. ماده 17: وظايف مجمع عمومي فوق العاده عبارتند از: 1- تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه. 2- بررسي و تصويب انحلال انجمن 3- عزل و هيأت مديره و بازرسان. تبصره1: عزل هيأت مديره بايد با اطلاع و موافقت ذي صلاح در دستور كار مجمع قرار گيرد. ماده 18: چنانچه جلسات مجمع عمومي عادي يا فوق‌العاده حد نصاب رسميت را، حاصل ننمايد به فاصله پانزده روز از مجمع اوليه، نسبت به دعوت مجدد توسط دبير انجمن اقدام خواهد شد، در اين حالت رسميت جلسه با حضور حاضرين معتبر خواهد بود. ماده 19: مجمع عمومي توسط هيأت رئيسه‌اي مركب از يك رئيس و يك منشي و دو ناظر اداره مي‌شود. تبصره 1: اعضاي هيأت رئيسه با اعلام و قبولي نامزدي خود در مجمع، انتخاب خواهند شد. تبصره 2: اعضاي هيات رئيسه نبايد خود را نامزد انتخابات شوراي اجرايي و بازرسين كند.   فصل چهارم: شوراي اجرايي هيأت مديره و بازرسان (وظايف و اختيارات) ماده 20: هيأت مديره شامل پنجم نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل و بازرسان شامل دو نفر عضو اصلي و يك نفر عضو علي البدل خواهد بود كه از بين اعضاي پيوسته انجمن با رأي مخفي به مدت حداقل دو سال انتخاب خواهند شد. (به استثناي بار اول) تبصره1: عضويت در هيأت مديره افتخاري است. تبصره2: دارا بودن مدرك ليسانس و بالاتر در رشته زبان انگليسي براي هيأت مديره الزامي است. تبصره3: در صورت تساوي آراي منتخبين، به قيد قرعه، يك نفر برگزيده مي‌شود. تبصره 4: شعبه‌هاي انجمن در ساير مناطق استان، توسط هيأتي مركب از پنج نفر كه از سوي اعضاي شعبه و با تصويب هيأت مديره مركزي انتخاب مي‌شوند، اداره خواهند شد. اعضاي اين هيأت‌ها طبق دستورالعمل هيأت مديره مركزي فعاليت خواهند نمود. ماده 21: شوراي اجرايي در اولين نشست خود كه به دعوت دبير دوره قبلي تشكيل مي‌شود، از بين اعضاء هيأت مديره، يك نفر را به سمت رئيس، يك نفر نايب رئيس، دو نفر منشي و يك نفر خزانه دار با  اكثريت آراء انتخاب مي‌نمايند. تبصره1: تا انتخابات جديد مسئوليت اداره انجمن به عهده هيأت مديره قبلي است. ماده 22: وظايف هيأت مديره عبارتند از: 1- كوشش در راه تحقق يافتن اهداف انجمن. 2- دعوت براي تشكيل مجمع عمومي طبق مقررات اساسنامه. 3- بررسي پيشنهادت مجمع عمومي. 4- رسيدگي و تأييد تقاضاي عضويت كه توسط كميته پذيرش، تصويب گرديده است. 5- تصويب حق عضويت و در صورت لزوم حق ورود به براي اعضاء 6- تهيه گزارش ساليانه و گزارش عملكرد دوره مأموريت و ارائه آن به مجمع عمومي. 7- برگزاري مراكز تجمع و تشكيل جلسات سخنراني و برگزاري كنفرانس‌ها، سمينارها، انتشار نشريات علمي و پوستر انجمن از طريق كميته‌هاي انجمن با رعايت قانون مطبوعات كشور. 8- اخذ اعتبار و تصميم در مورد قبول با رد هدايا و كمك‌هاي مالي در چارچوب اهداف انجمن. 9- تشكيل كميسيون‌ها و كميته‌هاي مختلف و انتخاب مسئولين كميته‌ها براي پيشبرد هدف‌هاي انجمن و انحلال اين كميته‌ها با رعايت آيين نامه مربوطه. 10- تهيه و تصويب آيين نامه‌هاي اجرايي اساسنامه و ساير مقرراتي كه جهت نيل به هدف‌هاي انجمن لازم باشد، بر طبق اساسنامه. 11- افتتاح حساب در بانك هاي رسمي كشور. 12- تعيين شرايط استخدام كاركنان مؤظف انجمن و تعيين ميزان حقوق و مزايا و حق الزحمه به صورت قرار داد خدمت. 13- برنامه‌ريزي در مورد تعيين و اعطاي جوايز و كمك هزينه‌هاي تحصيلي و بورسيه‌هاي علمي. 14- همكاري با وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش و پرورش استان و ساير دستگاه‌هاي آموزشي و پژوهشي در كليه اموري كه با هدف‌هاي انجمن ارتباط دارد. ماده 23: جلسات هيأت مديره حداقل هر ماه يك بار تشكيل مي‌گردد و حداقل با حضور چهار نفر از اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات با حداقل سه رأي موافق، قطعي خواهد بود. دعوت به جلسه هيات مديره توسط تلفن مي‌باشد. تبصره1: كليه مصوبات هيأت مديره ثبت و پس از امضاي اعضا در دفتر صورت جلسات هيات مديره نگهداري مي‌شود. تبصره 2: شركت كليه اعضاء هيات مديره در جلسات ضروري بوده و غيبت هر يك از اعضاء بدون عذر موجه تا سه جلسه متوالي و پنج جلسه غير متوالي به تشخيص هيات مديره در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود. تبصره3: در صورت استعفا يا بركناري يا فوت هر يك از اعضاي هيات مديره، عضو علي البدل براي مدت باقي مانده دوره عضويت جانشين وي تايين خواهد بود. ماده 24: وظايف فردي شوراي اجرايي هيأت مديره عبارتند از: 1- رئيس هيأت مديره، مسئوليت حسن اجراي كليه امور انجمن و اداره جلسه‌هاي هيأت مديره را عهده‌دار خواهد بود. 2- نايب رئيس در غياب رئيس، انجام وظايف رئيس انجمن را عهده‌دار خواهد بود. 3- منشي: مكاتبات فني و اداري و ارسال دعوت نامه و تشكيل جلسات و تهيه هيأت مديره و مجمع عمومي انجمن، تهيه گزارش ساليانه انجمن و نظارت بر صدور كارت عضويت با امضاي رئيس. 4- خزانه دار: اداره امور مالي انجمن، وصول حق عضويت، تهيه نيازمندي‌هاي فني و اداري انجمن، ثبت درآمد هزينه‌هاي انجمن در دفاتر مربوطه، افتتاح حساب جاري براي انجمن پس از تصويب هيأت مديره. ماده 25: هيأت مديره نماينده قانوني انجمن بوده و وظايف و اختيارت قانوني آن به شرح ذيل مي‌باشد: حفظ و حراست اموال منقول و غير منقول، رسيدگي به حساب‌هاي انجمن، پرداخت و وصول مطالبات، اداره امور جاري انجمن طبق اساس نامه تشكيل كميته‌هاي موضوع ماده 28 و تعيين وظايف و نظارت بر فعاليت آنها، اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي علمي آموزشي در چهارچوب وظايف انجمن و بخش نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي آموزش و پرورش، جلب هدايا و كمك‌هاي مالي، اهداي بورسهاي تحقيقاتي و آموزشي و انتخاب و معرفي افرادي بعنوان نماينده جهت شركت در مجمع علمي و سمينارها، اتخاذ تصميم در مورد عضويت انجمن در مجمع‌هاي علمي با رعايت قوانين و مقررات كشور. اجراي مصوبات مجمع عمومي، افتتاح حساب در بانك‌ها، انجام تشريفات قانوني، تعقيب جريانات قضايي و مالياتي و ثبتي در كليه مراحل قانوني محاكم، تعيين حكم، تعيين وكيل و عزل آنان، قطع و فصل دعاوي از طريق سازش در صورت اقتضا، تعويض و واگذاري تمام يا قسمتي از اختيارات خود به هر شخصي ديگر اعم از حقوقي يا حقيقي با حق وكيل. به طور كلي هيأت مي‌تواند هر اقدام و معامله‌اي را كه ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال غير منقول و تبديل ب احسن با رهن واگذاري و فك رهن و استقراض به استثناي فروش اموال غير منقول كه مستلزم تصويب مجمع عمومي مي‌باشد، به نام انجمن، انجام دهد. تبصره 1: جز درباره موضوعاتي كه به موجب مفاد اين اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجمع عمومي است، هيأت مديره كليه اختيارات لازم براي اداره امور را مشروط بر رعايت حدود مفاد اساسنامه موضوع انجمن، دارا مي‌باشد. تبصره2: كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضاي رئيس هيأت مديره و خزانه‌دار و مهر انجمن و كليه نامه‌هاي رسمي انجمن با امضاي رئيس هيات مديره يا نايب رئيس معتبر خواهد بود. تبصره3: آيين نامه اجرايي اين اساسنامه بعد از تصويب هيأت مديره و تأييد مراجع ذي صلاح قابل اجرا خواهد بود. تبصره4: تصميمات متخذه در كميته‌ها پس از تصويب در هيأت مديره، قابل اجراست. ماده 26: وظايف بازرسان به شرح زير است: 1- بررسي كليه اسناد و اوراق مالي انجمن و تهيه گزارش براي مجمع عمومي. 2- مطالعه گزارش سالانه هيأت مديره اعم از مالي و غير مالي و تهيه گزارشي از عملكرد انجمن براي اطلاع مجمع عمومي. 3- گزارش هر گونه تخلف هيأت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي. تبصره 1: كليه اسناد و مدارك انجمن اعم از مالي و غيره، هر زمان بدون قيد و شرط، به وسيله هيأت مديره انجمن بايد جهت بررسي در اختيار بازرسان قرار گيرد. ماده 27: بازرسان نبايد جزء هيأت مديره باشند و مجمع عمومي دو بازرس و يك بازرس علي البدل را به مدت دو سال انتخاب مي‌كند تا بر طبق قانون به وظايف خود عمل كنند. انتخاب مجدد بازرس بلامانع است. ماده 28: انجمن، كميته‌هايي به شرح زير خواهد داشت كه اعضاء و مسئولان هر يك توسط شوراي اجرايي از ميان اعضاي پيوسته انتخاب مي‌شوند: كميته‌هاي پذيرش، انتشارات، تخصصي، برنامه‌ريزي گردهمايي‌هاي علمي، روابط عمومي. بررسي‌ كتابهاي درسي، آمار و اطلاعات، هيات تحريريه. تبصره1: شوراي اجرايي مي‌تواند در صورت لزوم كميته‌هاي جديد تشكيل دهد يا در كميته‌هاي موجود تغييراتي ايجاد كند. ماده 29: هر گونه تغييراتي در متن اساسنامه پس از تصويب حداقل دو سوم اعضاي حاضر در مجمع عمومي فوق‌العاده و تأييد مراجع ذي صلاح معتبر خواهد بود. ماده 30: كليه مدارك رسمي انجمن، پرونده‌ها و نوشتجات رسمي در دفتر مركزي انجمن نگهداري مي‌شود. مكاتبات رسمي انجمن با امضاي رئيس هيأت مديره و در غياب او نايب رئيس و ممهور به مهر انجمن خواهد بود. ماده 31: انجمن داراي مهر و آرام مخصوص خواهد بود كه متن آن با تصويب هيأت مديره و مجوز اداره‌هاي ذي ربط تهيه و استفاده خواهد شد. ماده 32: انحلال انجمن: در صورت انحلال انجمن، مجمع عمومي فوق‌العاده هيأت تصفيه‌اي انتخاب و اين هيأت موظف خواهد بود پس از اداي ديون و وصول مطالبات انجمن نسبت به واگذاري اموال و املاك منقول و غير منقول را به آموزش و پرورش يا به يكي از مراكز آموزشي يا پژوهشي داخل كشور وابسته به آموزش و پرورش اقدام نمايد و هيأت مذكور موظف است يك نسخه از شرح كامل آن را جهت بررسي به مراحل ذي صلاح ارسال دارد. تبصره1: مصوبات و صورت جلسات هيأت مديره در دفاتر مخصوص به ترتيب تاريخ، ثبت و به امضاي اعضاي ذي ربط خواهد رسيد. تبصره 2: هيأت مديره در حفظ و حراست از مهر و آرم مخصوص انجمن مسئوليت قانوني دارد. ماده 33: اين اساسنامه مشتمل بر 4 فصل و 33 ماده و 34 تبصره مي‌باشد. امضاي هيئت موسس                                                                                                                                              
KELTA   | لینک ثابت |